5r modellen: Effektiv metode der styrker dit teamsamarbejde! (2024)

5r modellen

Skab fælles klarhed og retning med 5r modellen her

5r modellen er en enkel, men effektiv måde at sikre, at dit team arbejder effektivt sammen på.

Ved at bruge modellen på en systematisk måde kan du og dit team styrke jeres samarbejde ved at belyse de områder, hvor I er enige og afklarede.

Og ikke mindst belyse de områder, politikker og forretningsgange der modsat kræver opmærksomhed i form af tydeligere indbyrdes kommunikation og forventningsafstemning.

Du får en trin for trin gennemgang modellens 5 R’er

I dette blogindlæg får du en trin for trin gennemgang af modellen med det formål at give dig og teamet indsigt i de vigtigste elementer i jeres teamsamarbejde – og herved opnå en effektfuld teamudvikling.

Rigtig god fornøjelse!

5r modellen: Effektiv metode der styrker dit teamsamarbejde! (1)

Brug 3 min. og læs om udviklingsfaser: Bliv ekspert i Tuckmans teamudvikling her.

De 5 trin

Hvad er de 5 r’er?

5R-modellen kan bruges i en række forskellige teamudviklingssituationer. Lige fra små teams, der arbejder på kortvarige projekter, til store teams, der arbejder på langsigtede initiativer.

Formålet er at skabe klarhed og fælles retning i dit team – og opnå et styrket fællesskab, samspil og samarbejde.

Modellens 5 R’er står for: Relationer, Retning, Regler, Roller og Rammer – og i de næste afsnit får du en trin for trin-gennemgang af hvert indsatsområde:

1. Relationer

Fokus på jeres indbyrdes relationer

Sæt fokus på jeres indbyrdes relationer – og afklar jeres sociale spillereglerpå skrift.

Hvordan vil I omgås og kommunikere med hinanden? Og hvad skal I væreopmærksomme på i forhold til jeres ligheder og forskelligheder – og heraf aktuelle og potentielle uenigheder og konflikter?

Gode relationer i teamet har stor betydning for jeres indbyrdes tillid, tolerance, sparring, samarbejde – ogindividuel og fælles udvikling.

2. Retning

Fokus på jeres fælles målsætninger og retning

Her gennemgår I jeres fælles målsætninger og retning – og afklarer dem på skrift.

Er I enige om, hvilke mål I som gruppe skal nå, og hvordan I gør det?

Skab en tydelig fælles forståelse for formålet med jeres samarbejde – det skabertryghed og større effektivitet.

3. Regler

Fokus på jeres fælles regelsæt

Her sætter I fokus på jeres uformelle regler i teamet – og afklar reglerne påskrift.

Hvad forventer I fx af hinanden i gruppen i forhold til adfærd, indbyrdes kommunikation,mødeaftaler og forberedelse hertil?

Herved kan I proaktivt imødegå en lang række samarbejdsmæssige udfordringer – og undgå at de udvikler sig til egentlige konflikter.

4. Roller

Fokus på jeres rolle- og opgavefordeling

Sæt fokus på jeres rolle- og opgavefordeling i gruppen – og afklar områderne påskrift.

Det skal være tydeligt for jer alle, hvem der har ansvaret for konkrete opgaver og med hvilke beføjelser, når beslu*tninger skal træffes.

Klarhed over ansvar og jeres individuelle rolle i gruppen modvirker effektivt konflikter – samt manglende tillid og hjælpsomhed i opgaveløsningen.

5. Rammer

Fokus på jeres ressourcemæssige rammer

Sæt fokus på jeres ressourcemæssige rammer – og afklar disse rammer på skrift.

Forhold som har betydning for jeres samarbejde og praktiske opgaveløsning skalafstemmes – det skaber overblik og bidrager til bedre planlægning.

Har I fx de hjælpemidler, systemer, fysiske rammer, kompetencer og økonomiskeressourcer, som er nødvendige for, at I effektivt kan lykkes med jeres opgaver?

Brug 3 min. og få 8 konkrete råd: Bliv ekspert i højtydende teams og udvikling af dem her.

Fælles forståelse

Skaber et stærkere fundament for teamsamarbejdet!

Tag jer tid til at gennemgå jeres forskellige roller og ansvarsområder, genforhandle dem om nødvendigt, reflektere over teamets fremskridt og løse eventuelle problemer.

Herved kan du og dit team bedre sikre, at I arbejder effektivt sammen.

Når I tager ansvar for at se på jeres samarbejde fra flere perspektiver, er forventningsafstemte og enige ud fra 5R-modellen – og kontinuerligt har fokus på modellens indsatsområder – har I sammen skabt et stærkt fundament for at lykkes.

5r modellen: Effektiv metode der styrker dit teamsamarbejde! (2)

Brug 3 min. og få 3 super metoder: Bliv ekspert i teamudvikling teori her.

Skab spilleregler

De 5 R’er skaber spilleregler for godt samarbejde

Du har i dette blogindlæg har du fået viden om 5 r modellen – med en trin for trin-gennemgang af modellens 5 R’er.

Du kan med fordel bruge modellen som metode til at styrke samarbejdet i netop dit team – og høste frugterne i form af større trivsel, arbejdsglæde og produktivitet.

Brug for eksperthjælp og facilitering?

Har du brug for vores hjælp til at facilitere arbejdet med modellen til netop jeres teamudvikling – så har vi ekspertisen og erfaringen, som får jer alle succesfuldt i mål med jeres udviklingsforløb.

Hør mere om dine mulighederbook en samtale her.

Bliv ringet op

5r modellen: Effektiv metode der styrker dit teamsamarbejde! (3)

Få et gratis opkald fra:

Martin fra Teamudvikling.dk

Vi taler om dine ønsker og behov

Du modtager et konkret oplæg

Vi tales ved om lidt

Ja tak, ring mig op

Opkaldstider: Alle hverdage 9-17.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er de 5 R’er?

De 5 R’er er konkrete indsatsområder, som indgår i 5R modellen. De 5 R’er står for:

1. Relationer
2. Retning
3. Regler
4. Roller
5. Rammer

Du kan også læse mere om de 5 R’er til din teamudvikling her.

Hvornår skal jeg bruge 5R-modellen?

5R-modellen kan bruges i enhver situation, hvor du ser behovet for at skabe et bedre samarbejde – og høste frugterne i form af større trivsel, arbejdsglæde og produktivitet.

Du kan også læse mere om 5r modellen til din teamudvikling her.

Kilder & referencer

Developing your dream team: 7 game-changing tactics

wikipedia.org: Training and development

5r modellen: Effektiv metode der styrker dit teamsamarbejde! (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Golda Nolan II

Last Updated:

Views: 5581

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Golda Nolan II

Birthday: 1998-05-14

Address: Suite 369 9754 Roberts Pines, West Benitaburgh, NM 69180-7958

Phone: +522993866487

Job: Sales Executive

Hobby: Worldbuilding, Shopping, Quilting, Cooking, Homebrewing, Leather crafting, Pet

Introduction: My name is Golda Nolan II, I am a thoughtful, clever, cute, jolly, brave, powerful, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.